نقش اطلاع رسانی و نظام جامع آن در توسعه قضایی

حميد قبادي مسئول روابط عمومي زندانهای البرز

اشاره: ضرورت تهيه طرح اطلاع رساني به ضميمه طرحهاي پيشنهادي دستگاههاي دولتي به مراجع تصميم گيري كه از سوي شوراي اطلاع رساني دولت در شهريورماه ۱۳۷۷ مورد موافقت رياست محترم جمهوري قرار گرفت و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد به موجب اين طرح دستگاههاي دولتي مي بايست به همراه هر طرح پيشنهادي كه براي اخذ تصميم به هيات وزيران، شوراها و ستادهاي عالي ارسال مي كنند. طرح اطلاع رساني خود را نيز ضميمه طرح پيشنهادي كنند تا همزمان اطلاع رساني آن نيز بررسي و تصويب شود. آماده سازي افكار عمومي به منظور پذيرش تأثيرات و تبعات برنامه ها و طرحها و تسهيل در اقناع سازي و جلب مشاركت مردم كه بدون ترديد در اجراي موفق تر هر طرحي مؤثر است به عنوان مهمترين اهداف طراحان اطلاع رساني بوده است. در بررسي و جايگاه نقش اطلاع رساني در فرآيند ابعاد توسعه بايد گفت اگر مهمترين ويژگي جامعه جديد را اطلاع مدار بودن آن بدانيم بايد عوامل توليد و توزيع به هنگام و مؤثر اطلاعات با ارزش و مورد نياز جامعه را به مثابه اصلي ترين عناصر زمينه ساز توسعه تلقي كنيم. آنچه پيش رو داريد، شرحي است اجمالي بر نقش اطلاع رساني در فرآيند توسعه قضايي كه از جنبه هاي مختلف اهداف، راهبرها و راهكارهاي عملياتي، روشها و كار ابزارهاي اجرايي مورد ارزيابي قرار گرفته است. اميد است بررسي حاضر كارآمد و مؤثر باشد. انشاءالله تعاريف اطلاع رساني از اطلاع رساني و نحوه انجام آن تعاريف متعددي شده است و آنچه كه در اين بررسي مورد نظر است، عبارت است از: برنامه اي منسجم و سازمان يافته به منظور دادن اطلاعات پيرامون طرح توسعه قضايي قوه قضائيه و تحقيقات و اقداماتي كه در اين خصوص انجام يافته است كه با استفاده از شيوه هاي علمي و تخصصي به منظور آگاه سازي و همسو ساختن افكار عمومي با اجراي طرح مذكور و جمع آوري اطلاعات گوناگون در خصوص نظام قضايي و تجزيه و تحليل آن. توسعه قضايي: در بيان فرآيند توسعه و رشد و ارتقاء برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در سطوح مختلف جامعه بخصوص در سطح نهادهاي اجتماعي تدابير و طرحهاي خاصي توسط صاحبنظران ارائه شده اشت. و در بيان توسعه قضايي بايد گفت با توجه به نظام صنعتي امروز و رشد بي رويه نرخ جمعيت، مسئولان معزز قضايي را بر آن داشت همسو با ساير ابعاد توسعه ضمن بازنگري مجدد به محور برنامه ها و طرحهاي انجام يافته در جهت رشد و ارتقاء سطح كيفي نظام قضايي اهتمام ورزند. اهداف: اين بررسي به منظور حصول به اهداف ذيل تنظيم و ارائه مي گردد. هدف اصلي: آشنايي با نحوه اطلاع رساني جامع در روند توسعه قضايي در نظام جمهوري اسلامي ايران اهداف فرعي در نظام اطلاه رساني جامع طرح توسعه قضايي: –  اطلاع رساني جامع و كاربردي از دستاوردهاي طرح توسعه قضايي و ساير پژوهشهاي انجام شده به مسئولان محترم ساير دستگاههاي اجرايي (قوه مجريه، قوه مقننه) –        تشريح علل تصميم هاي اتخاذ شده و دسته بندي –        جمع بندي و انعكاس عملكرد و دستاوردهاي تصميم –        تعيين مطالبي كه بايد به عنوان خبر اخذ و منتشر شود. –        ارزيابي در نگرش افكار عمومي در خصوص طرح –        اطلاع رساني به كاركنان، قضات و مديران دستگله قضايي روشها و كارابزراهاي اطلاع رساني: –        شيوه ها و روشها: الف) اطلاع رساني درون سازماني ب) اطلاع رساني برون سازماني الف) اطلاع رساني درون سازماني و كارابزارهاي آن: ايجاد فضاي همدلي و همراهي كاركنان با برنامه ها و همچنين اطلاع و آگاهي مديران محترم دستگاههاي قضايي و سازمان هاي ذيربط وابسته به قوه قضائيه باعث اجراي موفقيت آميز برنامه ها در سطوح مختلف مي گردد. مرجع اين امر مي تواند از طريق بخشنامه هاي روابط عمومي سازمانها به اجراء درآيد كه به منظور اجراي آن مي توان با جلسات روابط عمومي هاي سازمان هاي قوه قضائيه به انجام برسد و همچنين پيشنهاد مي شود از طريق دبيرخانه طرح توسعه قضايي به صورت شفاف تصميمات اتخاذ شده، اهداف و نتايج كسب شده به صورت اطلاعيه، بخشنامه، بروشور، خبرنامه، بولتن، استفاده از تابلوهاي ديجيتالي به اطلاع كاركنان برسد. ب) اطلاع رساني برون سازمان و كارابزارهاي آن: اطلاع رساني در شيوه برون سازماني وظايف پيچيدده تر و دشوارتري بعهده دارد. در نظام اطلاع رساني جامع برون سازماني بايد اطلاعات، عملكردها و اخبار را به صورت واقعيف صحيح به موقع در اختيار افكار عمومي قرار داد. مردم را از ضرورت اقدامات و برنامه هاي اجراء شده و در دست اجرا آگاه نمود، نيازهاي اطلاعاتي آنها را صادقانه برطرف ساخته و با همدلي مشاركت مردم را براي ادامه تلاشهاي توسعه بخشي خود جلب كرد. كارابزارها و تكنيك هاي اين روش عبارت است از: شناخت و تعيين مخاطبين، ارتباط با رسانه ها، تبليغات، استفاده از اينترنت(IT)، انتشارات، پژوهش و تحقيق، برگزاري سمينار و همايش هاي علمي و فراخون مقاله –        شناخت و تعيين مخاطبان: در مرحله نخست لازم است، مخاطبان و گيرندگان اطلاعاتي شناسائي شوند. –        ارتباط با رسانه ها: ارتباط نظام اطلاع رساني جامع با رسانه ها دو حلقه زنجير به هم پيوسته هستند كه هر دو بهم وابسته هستند، نيروهاي متخصص در امور اطلاع رساني لازم است ضمن جمع آوري اطلاعات، توليد خبر و انعكاس خبر، محتوي و شكل اخبار توسعه خود را با ساختار و نيازهاي اخبار رسانه ها هماهنگ و سازگار كرد. دو رسانه مهم در كشور ما مطبوعات و راديو تلويزيون ارتباط خوبي برقرار نموده است و راديو و تلويزيون بر خود واجب مي دانند كه به صورت همه جانبه از طرحها و برنامه هاي قوه قضائيه كه به منافع و امنيت كشور بستگي دارد، اطلاع رساني جامع نمايند كه پيشنهاد مي شود ترتيبي اتخاذ شود تا با خبرنگاران اين دو رسانه مهم ارتباط بهينه تري فراهم گردد و جلسات مستمر با آنها تشكيل داده و آنها را از نزديك با برنامه ها، اهداف و طرحها آشنا نمود.       – تبليغات: تبليغات  بعنوان يكي ديگر از تكنيكهاي اطلاع رساني مي باشد، تبليغات را اعمال نظريات يا اعلان اطلاعات خاص به منظور كسب آراء با تمايلات مطلوب تعريف نموده اند، در نظام اطلاع رساني جامع مي توان با استفاده از تبليغ و اعلان اطلاعات افكار عمومي را متوجه برنامه هاي خود ساخت كه معمولاً از طريق تهيه جزوه، بولتن اسلايد، تيزر، انيميشن، پوستر، نصب تابلوهاي بيلبورد به انجام مي رسد. – بهره گيري از امكانات اينترانت: (IT فن آور اطلاعات): در فن آوري اطلاعاتي جهاني امروز (IT) كه از آن به شهر اطلاعاتي ياد ميكنند اينترانت بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي اينترنت در نظر گرفته مي شود، اينترنت در واقع برقراري ارتباطات كامپيوتري بين نظامهاي اطلاع رساني درون سازمان از طريق ايجاد «وب هاي» به منظور اطلاع رساني و برقراري ارتباط سريعتر بين نظامهاي اطلاع رساني زيرمجموعه سازمان مركزي (قوه قضائيه) مي توانند از طريق ايجاد «وب هاي» مختص به خود به تبادل اطلاعات بين خود پرداخته، سپس گزارش كار را با اتصال به سيستم اصلي به توسعه اطلاع رساني آن سازمان و در نهايت به توسعه قضايي كمك كند. انتشارات: به منظور چاپ و نشر بولتن و نشريه بولتن و نشريه داخلي نياز به خدمات انتشاراتي است كه معمولاً در هر واحد روابط عمومي ضروري است. –        پژوهش: اطلاع رساني جامع زماني تحقق مي يابد كه به واحد پژوهش و تحقيق وصل باشد. واحد پژوهش مي تواند، در زمينه هاي مختلف نظرسنجي، ترجمه، تحليل و ارزيابي افكار عمومي و دسته بندي اطلاعات مؤثر باشد. برگزاري سمينهارها و فراخوان مقالات: به منظور تبادل اطلاعات و ارزيابي افكار عمومي و آشنايي متخصصين با طرحهاي پژوهشي مي توان با برنامه اي سازمان يافته نسبت به برگزاري سمينار و فراخوان مقاله پيرامون شرايط سازمان در دست اقدام و برنامه ريزي نمايند. جايگاه و ساختار تشكيلات اطلاع رساني: همانگونه كه گفته شد بر اساس تصويب ارائه طرح اطلاع رساني جامع توسط هيئت وزيران در سال ۱۳۷۷ روابط عمومي هر دستگاه دولتي مسئوليت تهيه طرحهاي اطلاع رساني ضميمه هر طرح پيشنهادي را بر عهده گرفت و وظيفه مسئوليت دبيري و برگزاري جلسات تصميم گيري و مسئول پيگيري تصميمات آن را عهده دار شدند و شوراي اطلاع رساني با هدف ايجاد هماهنگي در اطلاع رساني تشكيل شد و اعضاء آن عبارت بودند از: رئيس دفتر رئيس جمهوري يا معاون تبليغات اين دفتر، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا يكي از معاونان وي، وزير اطلاعات يا وزير كشور، رئيس سازمان برنامه و بودجه يا يكي از معاونان وي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي و مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران. در اين شوراء كميته هاي متعددي تشكيل شده اشت و نتايج خوبي اتخاذ گرديده است. بنابراين پيشنهاد مي شود وظيفه هماهنگي، تشكيل جلسات شوراي نظام جامع اطلاع رساني در توسعه قضايي بعهده حوزه اطلاع رساني و روابط عمومي قوه قضائيه گذاشته شود و در هر سازماني از سازمانهاي ذيربط قوه قضائيه روابط عمومي آنها وظيفه اطلاع رساني را عهده بگيرند. نحوه اجراي كار: پيشنهاد مي شود  بخش شوراي اطلاع رساني كميته به شرح ذيل تشكيل شود: كميته اطلاع رساني، كميته تبليغات، كميته ارتباطات، كميته افكارسنجي كميته اطلاع رساني: اين كميته وظيفه ارتباط با خبرنگاران و تهيه اخبار و گزارش از مراسمات ويژه  را دارد  كه از طريق سيستم اينترانت و يا اينترنت با همديگر ارتباط برقرار مي كنند. كميته ارتباطات: هدف از تشكيل اين كميته ارتباط با خبرنگاران رسانه ها و همچنين تبادل اطلاعات بين دستگاههاي دولتي مي باشد. كميته نظرسنجي: ارائه طرحهاي افكارسنجي و تغيير نگرش و اقناع سازي از مهمترين اهداف اين كميته مي باشد. كميته تبليغات: مهمترين وظايف اين كميته عبارتست از: برگزاري مراسمات و همچنين آذين بندي در اعياد و روزهاي فرخنده مي باشد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

رفتن به نوار ابزار