فهرست اولویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷:

فهرست اولویت های پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۸:
اولویت های پژوهشی در ۱۲ محور ارائه می شود که هر یک شامل ۳ تا ۱۲ موضوع می باشد. براساس اولویت های سازمانی موضوعات مطرح شده در هر محور به دو دسته اولویت اولیه و ثانویه نیز تقسیم بندی شده اند. لازم به ذکر است ترتیب فهرست بندی محورها بیانگر اولویت موضوعی آنها نیست ولی ترتیب موضوعات طرح شده در هر محور بیانگر اولویت آنها می باشد و در انتخاب پروپوزال ها تعیین کننده خواهد بود.

۱٫ بازگشت به زندان

۱٫۱٫ اولویت های اولیه

۱٫۱٫۱٫ فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته پیرامون عوامل مؤثر بر بازگشت به زندان

۱٫۱٫۲٫ مطالعه تطبیقی پژوهش های صورت گرفته در استان ها پیرامون بازگشت به زندان.

۱٫۱٫ اولویت های ثانویه

۱٫۱٫۱٫ نقش آموزش های درونی زندان (اعم از مهارتی، عقیدتی، روانشناختی) بر عدم بازگشت به زندان

۱٫۱٫۲٫ علت یابی فرهنگی بازگشت به زندان بعد از ترخیص زندانی

۱٫۱٫۳٫ علت یابی اقتصادی بازگشت به زندان بعد از ترخیص زندانی

۱٫۱٫۴٫ نقش حمایت و پیگیری بعد از ترخیص در عدم بازگشت به زندان

۱٫۱٫۵٫ شناخت اثر زمینه های هویت یابی (شکل گرفتن هویت) درون و بیرون زندان بر بازگشت به زندان

۱٫۱٫۶٫ فراتحلیل پژوهش های صورت گرفته پیرامون بوم شناختی زندانیان (مرزبندی نواحی شهری بر مبنای تراکم، تنوع و تکرار جرایم زندانیان)

۱٫۱٫۷٫ بسترهای طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه ی بازگشت به زندان

 ۲٫ قضایی و اجرای احکام 

۲٫۱٫ اولویت های اولیه

۲٫۱٫۱٫ موانع و مواهب اجرای طرح طبقه بندی کامل زندانیان
۲٫۱٫۲٫ مطالعات جرم شناسی در جهت طبقه بندی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری
۲٫۲٫ اولویت های ثانویه
۲٫۲٫۱٫ تیپولوژی قربانیان جرایم و شناخت زمینه های جرم زای مرتبط با قربانیان.
۲٫۲٫۲٫ شیوه های حمایت از محکومان زن در فرآیند کیفری اجرای مجازات حبس در ایران
۲٫۲٫۳٫ شناخت جرایم نوپدید و تغییر الگوی گرایش های مجرمانه

۳٫ اختلالات روانی

۳٫۱٫ اولویت های اولیه

۳٫۱٫۱٫ ارائه برنامه ای راهبردی برای تدوین نظام جامع بهداشت روان زندانیان
۳٫۱٫۲٫ زمینه های روانشناختی خودزنی و خودکشی و راهبردهای روانشناختی مقابله با آن
۳٫۱٫۳٫ فراتحلیل پژوهش های موجود پیرامون اثربخشی نوع درمان و پیشنهاد مؤثرترین درمان برای زندانیان دچار اختلالات روانی
۳٫۱٫۴٫ حیات جنسی زندانیان: آسیب ها و راهکارها

۳٫۲٫ اولویت های ثانویه

۳٫۲٫۱٫ تیپولوژی اختلالات روانی در بین زندانیان
۳٫۲٫۲٫ آسیب شناسی فعالیت مراکز مشاوره و روان درمانی در زندان های کشور
۳٫۲٫۳٫ زمینه های محیطی خودزنی و خودکشی (اعم از محرک¬های خشن، فضای فیزیکی، تغذیه، امنیت روانی و سایر شاخص های مرتبط با کیفیت زندگی) و راهکارهای مقابله با آن

۴٫ تخلفات درون زندان اعم از قانونگریزی، رفتار مجرمانه، خشونت و…

۴٫۱٫ اولویت های اولیه

۴٫۱٫۱٫ سنخ شناسی و علل رفتارهای هنجارشکنانه زندانیان و راهکارهای مقابله با آن.
۴٫۱٫۲٫ سنخ شناسی تخلفات کارکنان زندان (و نیروهای وظیفه) و راهکارهای مقابله با آن.
۴٫۱٫۳٫ شناخت قدرت های غیر رسمی حاکم بر زندان و زمینه های آسیب زای آن.و راهکارهای مقابله.

۴٫۲٫ اولویت های ثانویه

۴٫۲٫۱٫ شناخت الگوی تعامل پرسنل زندان (اعم از خدمات، سرباز وظیفه و…) با زندانیان و اثر آن بر هنجارشکنی درون زندان و راهکارهای مقابله با آن.
۴٫۲٫۲٫ شناخت خرده  فرهنگ های حاکم بر زندان و راهکارهای بهره برداری یا مقابله با آنها
۴٫۲٫۳٫ الگوهای مقاومت زندانیان در برابر هنجارهای زندان

۵٫ مسائل مربوط به خانواده زندانیان

۵٫۱٫ اولویت های اولیه

۵٫۱٫۱٫ ارائه الگویی برای ارتباط زندانیان با خانواده¬های خود در حین حبس (اعم از ملاقات، مرخصی و…) با نظر به موانع بورکراتیک.
۵٫۱٫۲٫ اثر مکانیسم های کنترل خانوادگی بر عدم بازگشت مجدد به زندان
۵٫۱٫۳٫ آسیب شناسی چرخه های حمایتی زندان پیرامون خدماتی که به زندانیان و خانواده¬های آنان ارائه می گردد.

 ۵٫۲٫ اولویت های ثانویه

۵٫۲٫۱٫ زمینه ها و علل طرد اجتماعی خانواده زندانیان و پیامد های آن و راهکارهای کاهش آسیب
۵٫۲٫۲٫ اثر حبس بر ساختار خانواده¬ی زندانیان و راهکارهای کاهش آسیب
۵٫۲٫۳٫ الگوی حیات اقتصادی خانواده زندانیان
۶٫ سلامت و بهداشت

۶٫۱٫ اولویت های اولیه

۶٫۱٫۱٫ آسیب شناسی وضع موجود خدمات بهداشتی و ارائه مدل مطلوب برای بهداشت و سلامت زندانیان
۶٫۱٫۲٫ شاخص های بهداشتی و درمانی زندان در شرایط موجود (اعم از فضا، تعداد زندانیان، تعداد پزشکان، بهیاران و…) و مقایسه آن با استانداردهای ملی و جهانی.

۶٫۲٫ اولویت های ثانویه

۶٫۲٫۱٫ ارزیابی فرهنگ بهداشت و سلامت در بین زندانیان و پرسنل زندان با نظر به استانداردها
۶٫۲٫۲٫ ارزیابی وضعیت اجرای ایمنی و بهداشت کار زندانیان شاغل در زندانها

۷٫ مواد مخدر و اعتیاد

۷٫۱٫ اولویت های اولیه

۷٫۱٫۱٫ شناخت زمینه های ورود مواد به درون زندان و ارائه الگوی مقابله با آن
۷٫۱٫۲٫ مقایسه مدل ها و روش های درمان اعتیاد در زندان ها (اجتماعات درمان مدار TC، متادون درمانی MMT، انجمن معتادان گمنام NA و … ) وارائه مدل بهینه
۷٫۱٫۳٫ عوامل مستعد کننده ی روی آوردن به مصرف مواد و سیگار (با تمرکز بر زندانیانی که پیش از زندان اعتیاد نداشته اند) و راهکارهای مقابله با آن

۷٫۱٫۴٫ کارآمدی ها و ناکارآمدی های نظام زندان در پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد
۸٫ اعتقادی و تربیتی

۸٫۱٫ اولویت های اولیه

۸٫۱٫۱٫ شناخت الگوهای دینداری زندانیان و ارائه راهبرد آموزش دینی با نظر به وضع موجود
۸٫۱٫۲٫ فراتحلیل مطالعات انجام گرفته پیرامون دینداری در بین زندانیان
۸٫۱٫۳٫ فراتحلیل مطالعات انجام گرفته پیرامون برنامه های فرهنگی و تربیتی اجرا شده در زندان
۸٫۱٫۴٫ آسیب شناسی الگوهای آموزشی موجود در زندان و مقایسه  آن با استانداردهای ملی و بین المللی و ارائه الگوی مطلوب.

۸٫۲٫ اولویت های ثانویه

۸٫۲٫۱٫ شناخت ناکارآمدی های آموزشی در مهارت آموزی زندانیان (بی تأثیر بودن بر زندگی بعد از ترخیص)
۸٫۲٫۲٫ ارزیابی تأثیر آموزش های مهارتی بر سلامت رفتاری زندانیان
۸٫۲٫۳٫ اثر آموزش های درون زندان بر حیات اقتصادی زندانیان پس از ترخیص
۸٫۲٫۴٫ اثر آموزش زمینه های عرفانی دینداری بر سلامت رفتاری زندانیان
۸٫۲٫۵٫ شناخت محدودیت های توسعه ورزش در بین زندانیان با نظر به نیازهای زندانیان
۸٫۲٫۶٫ آسیب شناسی برنامه های فرهنگی و تربیتی اجرا شده در زندان
۸٫۲٫۷٫ شناخت الگوی اجتماعی شدن زندانیان در زندان (درونی شدن ارزش های مجرمانه)
۸٫۲٫۸٫ شناخت الگوهای اجتماعی شدن در درون کانون های اصلاح و تربیت (درونی شدن ارزش های مجرمانه)

۹٫ آموزش کارکنان

۹٫۱٫ اولویت های اولیه
۹٫۱٫۱٫ اجرای آزمایشی روش های آموزشی غیر کلاسیک و نو برای کارکنان
۹٫۱٫۲٫ شناخت اثربخشی آموزش های پیشین در عملکرد شغلی کارکنان
۹٫۲٫ اولویت های ثانویه
۹٫۲٫۱٫ نیازسنجی آموزشی زندانیان و کارکنان زندان

۱۰. مسائل شغلی کارکنان
۱۰٫۱٫ اولویت های اولیه
۱۰٫۱٫۱٫ فرسودگی شغلی (جسم و روان) کارکنان زندان و زمینه های پیشگیری و مقابله
۱۰٫۱٫۲٫ فراتحلیل پژوهش های پیشین در زمینه ی آسیب های شغلی پرسنل زندان
۱۰٫۱٫۳٫ گونه شناسی آسیب های مربوط به خانواده های افراد شاغل در زندان و راهکارهای پیشگیری.
۱۰٫۱٫۴٫ سنخ شناسی رفتارهای آسیب زا و راهکارهای پیشگیری از آن در بین سربازان وظیفه مشغول به خدمت در زندان ها
۱۰٫۲٫ اولویت های ثانویه
۱۰٫۲٫۱٫ ارزیابی وضع موجود بهداشت روانی پرسنل زندان و زمینه های آسیب زا: ارائه مدل مطلوب کاری با نظر به شاخص های بهداشت روان برای پرسنل زندان
۱۰٫۲٫۲٫ سنجش میزان کار مفید کارکنان سازمان زندانها و ارائه مدلی برای بالا بردن بهره وری
۱۰٫۲٫۳٫ شناخت الگوهای طرد اجتماعی درقبال شغل زندانبانی و ارائه راهکارهای منزلت بخشی به شغل زندانبانی.
۱۰٫۲٫۴٫ شناخت شاخص های موجود در مورد فضا، امکانات و رضایت شغلیِ پرسنل زندان و مقایسه آن با استانداردهای ملی و بین المللی.

۱۱. مدیریت زندان
۱۱٫۱٫ اولویت های اولیه
۱۱٫۱٫۱٫ امنیت شبکه های اطلاعاتی الکترونیکی زندان و راهکارهای ارتقای آن (آسیب شناسی وضع موجود و ارائه الگوی بهینه)
۱۱٫۱٫۲٫ شناخت ظرفیت های مشارکتی زندانیان در اداره امور زندان ها
۱۱٫۱٫۳٫ خصوصی سازی زندان ها: امکان ها، فرصت ها و تهدید ها (بررسی زمینه¬های اقتصادی و امنیتی اجرای طرح خصوصی سازی زندان ها)
۱۱٫۱٫۴٫ ارائه الگوی مدیریت بحران در زندان (حوادث، شورش، حریق و …)
۱۱٫۲٫ اولویت های ثانویه
۱۱٫۲٫۱٫ ارزیابی اثربخشی و آسیب شناسی فعالیت های مددکاران در زندان و راهکارهای ارتقاء آن.
۱۱٫۲٫۲٫ نیازسنجی زندانیان در امور رفاهی و ارتباطی( ارتباط با خانواده و جامعه)
۱۱٫۲٫۳٫ مطالعه ی سطوح رضایت مندی ارباب رجوع (مقیم و غیر مقیم در زندان ها) و موانع تحقق رضایت مندی (ارائه الگوی بهینه با نظر به موانع موجود)
۱۱٫۲٫۴٫ اثر استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر میزان هنجارمندی در زندان (زندانبانی الکترونیک)
۱۱٫۲٫۵٫ ارائه طرحی مدیریتی برای صرف بهینه ی اعتبارات عمرانی
۱۱٫۲٫۶٫ ارائه مدلی برای کوتاه  کردن فرایندهای اداری و بورکراتیک در زندان با نظر به تکنولوژی های نوین.
۱۱٫۲٫۷٫ مقایسه وضع موجود زندان ها از نظر پرسنل متخصص و غیر متخصص نسبت به جمعیت زندانی با استانداردهای جهانی.
۱۱٫۲٫۸٫ شناخت زمینه های استفاده از تخصص و توانایی های زندانیان در توانمندسازی زندانیان
۱۲٫ اشتغال زندانیان:
۱۲٫۱٫ اولویت های اولیه
۱۲٫۱٫۱٫ ارزیابی عملکرد اشتغال و حرفه آموزی در زندانها و راهکارهای ارتقاء
۱۲٫۲٫ اولویت های ثانویه
۱۲٫۲٫۱ ارزیابی اقتصادی کارگاه های تولیدی زندان.
۱۲٫۲٫۲ شناخت امکان ها و زمینه های اشتغال درآمدزا در درون زندان برای زندانیان.

دفتر آموزش و پژوهش سازمان آمادگی دارد، در صورت ارائه موضوعات و عناوین پژوهش هایی خارج از اولویت های تعیین شده به منظور؛
• یافتن راه حل برای مشکلات خاص و پیش بینی نشده
• اجرای آزمایشی روش های اجرایی نوین
• پایش و ارزشیابی برنامه های سازمان
نسبت به بررسی موضوعات و پروپوزال ها اقدام و در صورت لزوم اجرایی نماید .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*

رفتن به نوار ابزار